Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.
Bezpečnostní systém ochrany objektu tvoří celek navzájem propojených prvků fyzické ostrahy, technických prostředků a organizačních opatření. Jeho cílem je zajištění požadovaného stupně bezpečnosti objektu při vynaložení optimálních nákladů na jeho provoz.

Vlastní návrh, příprava a realizace vhodných bezpečnostních opatření vždy musí splňovat podmínku, že náklady na jejich realizaci budou přiměřené k očekávanému způsobu, stupni a rozsahu zabezpečení aktiv klienta. Další podmínkou je, že celý bezpečnostní systém bude omezovat podnikatelskou činnost a pracovní podmínky jen na hranici, nezbytně nutnou k jeho fungování.
Prvním krokem, nutným k posouzení účinnosti aktuálních bezpečnostních opatření, je provedení vstupního bezpečnostního auditu. Ten slouží k ověření, zda přijatá bezpečnostní opatření jsou v souladu s požadavky na očekávaný účinek, kvalitu, objem vynaložených prostředků a legislativní rámec. Vstupní audit tedy slouží k základní orientaci, neřeší zjištěné neshody či nedostatky.

Na základě vstupního auditu je možno navrhovat další kroky, které vedou k detailnějšímu posouzení kvality, úrovně a zejména účinnosti současného bezpečnostního systému.

K nápravě zjištěných nedostatků je v první řadě posoudit rizika, která ohrožují provoz, výrobu, či jinou podnikatelskou činnost. Teprve po jejich indikaci je možno navrhovat a realizovat opatření, která povedou k jejich minimalizaci na přijatelnou úroveň.
Na základě zjištěných nedostatků a analýze rizik je třeba zpracovat návrh opatření v oblasti režimových opatření, bezpečnostních technologií a prostředků fyzické ostrahy. Tyto tři oblasti tvoří komplex bezpečnostních opatření, vedoucí k zajištění požadované úrovně bezpečnosti. Trendem posledních let je snižovat riziko selhání lidského faktoru instalací moderních technologií a organizačních (režimových) opatření.
Při vstupním auditu je velmi často zjištěno, že některá opatření jsou předimenzována, a naopak další podceňována. To vše vede k nízké účinnosti bezpečnostního systému a zbytečně vynakládaným prostředkům na bezpečnost.
Je tedy velmi důležité realizovat všechna opatření tak, aby se vzájemně podporovala a tím se zvyšoval účinek celého systému.
A. Bezpečnostní audit

Předmětem je posouzení bezpečnostního systému a jeho souladu s požadavky platných právních, odborných a interních norem.
Cílem je ověření, zda stávající systém a jeho jednotlivé prvky jsou v souladu s právními, technickými a interními právními normami.
B. Bezpečnostní analýza

Předmětem je posouzení a vyhodnocení účinnosti bezpečnostního systému vzhledem k vynakládaným finančním prostředkům na zajištění požadovaného stupně zabezpečení objektu.
Cílem je zjištění, zda systém funguje v souladu s právními předpisy a metodikami či postupy, které jsou na úseku poskytování služeb ochrany majetku a osob obvyklé.
Výstupem je zpráva, která obsahuje zjištěný stav, zjištěné nedostatky a nesoulad s předpisy,návrh možných opatření k odstranění nedostatků a orientační nákladový rozpočet navrhovaných nápravných opatření.

C. Bezpečnostní studie

Předmětem je zpracování projektu systému ochrany objektu před zahájením jeho provozováním (před plánovanou výstavbou nebo rekonstrukcí objektu, nebo při rozhodnutí realizovat komplexní bezpečnostní systém).
Výstupem je komplexní návrh systému ochrany objektu včetně návrhu implementace technicko-organizačních opatření (systémy technické ochrany, projekt fyzické ostrahy, návrhy režimových opatření, závěrečný audit k ověření funkčnosti celého systému v podmínkách zadavatele)
Obsah a rozsah jednotlivých projektů je vždy upraven podle požadavků zadavatele.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one